Regulamin Gieldy

Wersje REGULAMINU archiwalne oraz aktualne dla giełdy www.gielda.mennica-rosenberg.pl będącego własnością podmiotu Mennica Rosenberg sp. z o.o.

 1. Wersja Regulaminu ver. 0.1 obowiązująca do dnia 01.09.2021 | dostępna   –   TUTAJ   –  ver. PDF

AKTUALNA wersja REGULAMINU obowiązująca od dnia 01.09.2021 znajduje się poniżej.

SPIS TREŚCI :

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Konto na portalu
 4. Zasady publikacji ogłoszeń
 5. Usługi Odpłatne
 6. Usługi publikacji ogłoszeń
 7. Płatności za publikację ogłoszeń
 8. Działania niezgodne z Regulaminem
 9. Procedury reklamacyjne
 10. Skargi i mediacja stron
 11. Pozasądowe rozstrzyganie 
 12. Rozwiązanie umowy ze spółką Mennica Rosenberg sp. z o.o.
 13. Postanowienia końcowe

Regulamin dla użytkowników indywidualnych portalu www.gielda.mennica-rosenberg.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

Portal Ogłoszeniowy  www.gielda.mennica-rosenberg.pl  prowadzony jest przez właściciela i administratora portalu tj. spółkę Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy ’ Al. Stanów Zjednoczonych 51 ’  04-026 Warszawa , NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075 . Kapitał zakładowy wpłacony w całości od dnia 24.05.2021 w wysokości 200.000 PLN.

Mennica ROSENBERG sp. z o.o. posiada zezwolenie Narodowego Banku Polskiego licencja nr 17671/2020 na prowadzenie działalności menniczej pozwalającej m.in. na obrót metalami szlachetnymi .  W związku z tym zapewniamy w systemie ciągłym 100 % bezpieczeństwo naszych klientów w każdym aspekcie obsługi. Regulacje dla kupna i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej nr 17671/2020 ). Zaświadczenia i pozwolenia : Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy nr. 001/05/2020/PP – PDF również Kasjer Walutowo Złotowy nr. 005/05/2020/KAS – PDF ( dokumnety są w siedzibie firmy lub w sekcji Dokumenty . RODO certyfikat nr. 2021/FD/012/SR rodo.pdf

§ 2

Definicje

 • Dzień ( dzień emisji ) – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny od momentu wpłaty.
 • Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
 • Grupa ROSENBERG  – Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy Centrali przy ’ Al. Stanów Zjednoczonych 51 ’  04-026 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075, kapitał zakładowy 200.000 złotych.  Kontakt z Grupą ROSENBERG jest możliwy pod adresem: https://www.gielda.mennica-rosenberg.pl/kontakt   lub za pomocą innych wskazanych w Serwisie kanałów komunikacji.
 • Kategoria – kategoria w portalu (np. magazynu na wynajem ). Do kategorii przypisane jest Ogłoszenie. Na kategorię w ramach portalu składa się co najmniej określenie rodzaju Nieruchomości oraz celu publikacji Ogłoszenia. np. sprzedaż bądź wynajem.
 • Konsument – Użytkownik lub Gość będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności z przedsiębiorcą niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie. Kontem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest także konto techniczne. Zasady dotyczące Konta zostały określone w punkcie 3 Regulaminu.
  Nieruchomość – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunt), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym w szczególności nieruchomości gruntowe, nieruchomości rolne, nieruchomości budynkowe i części budynków, nieruchomości lokalowe (np. mieszkania, lokale usługowe, komórki, strychy, garaże) będąca przedmiotem Ogłoszenia.
  Ogłoszenie – propozycja sprzedaży lub najmu Nieruchomości sporządzona przez Użytkownika opublikowana w Serwisie na okres co najmniej 7 dni, na zasadach określonych w punkcie 4 Regulaminu.
  Pakiet Aktywacyjny – jeden z trzech pakietów aktywacyjnych: Podstawowy za 5 zł netto, Premium 99 zł netto lub Gold 155 zł netto , który Użytkownik wybiera w celu publikacji Ogłoszenia.
  Powierzchnia Użytkowa – to powierzchnia pomieszczeń służąca potrzebom mieszkalnym użytkowników nieruchomości, do której zalicza się w szczególności powierzchnię: pokoi, kuchni, łazienek, przedpokoi, holi, alków, korytarzy, spiżarni oraz innych pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych. Do powierzchni użytkowej budynku nie zalicza się powierzchni pomieszczeń przynależnych, w szczególności takich jak: loggie, balkony, tarasy, antresole, pralnie, suszarnie, wózkarnie, strychy, piwnice, komórki lokatorskie.
  Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
  Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika i akceptacji Regulaminu.
  Serwis – prowadzona przez Grupę ROSENBERG internetowa platforma online dostępna w domenie space4rent.pl oraz w aplikacji mobilnej SPACE4RENT.
  Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez Grupę ROSENBERG na rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: Pakiet Aktywacyjny publikacji ogłoszenia.
  Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto lub z poziomu konta technicznego.
  Użytkownik Biznesowy – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z usług Grupy ROSENBERG w ramach Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3

Konto na portalu 

W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Serwisu:

 • publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;
 • nabywania Usług nabywania bannerów na nieruchomość * usługa dodatkowa
 • zarządzania płatnościami i fakturami związanymi z usługami świadczonymi w Serwisie przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o.
 • wysyłania i odbierania wiadomości od innych Użytkowników.

Do utworzenie Konta w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz dokonywania wszelkich czynności w ramach Serwisu uprawniona jest jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika musi być należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika. Mennica Rosenberg sp. z o.o.  ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji takiej osoby poprzez żądanie dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Użytkownika. Użytkownikiem portalu nie może być podmiot, który spełnia choćby jedno z poniższych kryteriów:

 • prowadzi działalność konkurencyjną wobec Mennica Rosenberg sp. z o.o. w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu, tj. usług publikacji ogłoszeń w sieci Internet w zakresie wynajmu i sprzedaży nieruchomości,
 • świadczy usługi zamieszczania Ogłoszeń, które pochodzą od osób prywatnych, gdzie dane teleadresowe tych osób podawane są w zamieszczonych Ogłoszeniach,
 • zamieszcza w Serwisie Ogłoszenia Nieruchomości, których nie jest właścicielem lub pochodzące od podmiotów innych niż właściciel Nieruchomości,
 • prowadzi za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu działalność o charakterze biura ogłoszeń;
 • w przypadku pośrednictwa w sprzedaży lub najmie Nieruchomości nie posiada podpisanej z właścicielem Nieruchomości stosownej umowy pośrednictwa na sprzedaż lub najem Nieruchomości.

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu e-mail Użytkownika oraz unikalnego hasła oraz zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji, Mennica Rosenberg sp. z o.o. poinformuje o konieczności aktywacji Konta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Z momentem potwierdzenia aktywacji Konta przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta na czas nieokreślony. Użytkownik ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Pracownicy Mennica Rosenberg sp. z o.o.  mają prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 8 Regulaminu. Użytkownik ma obowiązek zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Mennicę Rosenberg sp. z o.o. w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Mennica Rosenberg sp. zo.o. ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w tym w Ogłoszeniu oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości i informacji zawartych w Ogłoszeniu. W powyższym zakresie Mennica Rosenberg sp. z o.o. może korzystać m.in. z tzw. instytucji tajemniczego klienta w celu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach przekazanych przez inne podmioty korzystające z Serwisu oraz wynikających z zastosowania wewnętrznych narzędzi monitorujących. Jeśli w trakcie weryfikacji danego Użytkownika podczas Rejestracji lub w ramach działań, o których mowa w punkcie 3 Regulaminu, Mennica Rosenberg sp. zo.o.  poweźmie uzasadnione wątpliwości co do celu Rejestracji lub działalności Użytkownika w ramach Serwisu w następujących przypadkach :

 • uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta Użytkownika lub innych Użytkowników,
 • gdy w ocenie pracowników Mennicy Rosenberg sp. zo.o. próba rejestracji lub działalność danego Użytkownika w Serwisie ma na celu unikanie odpowiedzialności za naruszenia dokonane na kontach Użytkownika, w tym kontach, Mennica Rosenberg sp. z o.o. może podjąć działania wskazane w punkcie 8 Regulaminu w stosunku do Użytkownika.

Odstąpienie konsumenckie. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Mennicą Rosenberg sp. zo.o. odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na portalu www.gielda.mennica-rosenberg.pl .Wraz z odstąpieniem od umowy usługi Konta wygasają pozostałe umowy łączące Mennicę Rosenberg sp. zo.o.  z Użytkownikiem. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy udostępnia Mennica Rosenberg pt. “Wzór oświadczenia o odstąpieniu”.

Mennica Rosenberg sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

§ 4

Zasady publikacji ogłoszeń

Mennica Rosenberg sp. z o.o. umożliwia Użytkownikowi publikację ogłoszenia w Serwisie. Użytkownik może opublikować Ogłoszenie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu wraz z:

 • numerem telefonu Użytkownika, jeśli został podany podczas publikacji Ogłoszenia;
 • formularzem kontaktowym, umożliwiającym Użytkownikom i Gościom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości.

Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Mennicy Rosenberg sp. z o.o. nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie oraz innych serwisach, których Mennica Rosenberg sp. z o.o. jest właścicielem. Wyraża zgodę również na publikację przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o. także u partnerów Mennicy Rosenberg sp. z o.o.  za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu www.gielda.mennica-rosenberg.pl  . W dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych Google, portalach społecznościowych tzw. Social Media. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom. Treść każdego Ogłoszenia powinna spełniać wymogi określone w punkcie 8 Regulaminu, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o.. Publikujący Ogłoszenie zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących warunków :

 1. Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim, przy czym może być również uzupełnione o wersję w języku obcym na portalach będących we własności Mennica Rosenberg sp. zo.o.
 2. Ogłoszenie nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe
 3. jedno Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednej, konkretnie wskazanej i opisanej Nieruchomości
 4. konkretna, jedna Nieruchomość może być w danym czasie objęta tylko jednym Ogłoszeniem na Koncie Użytkownika lub kontach Użytkownika
 5. przedmiotem Ogłoszenia powinna być Nieruchomość znajdująca się na terytorium Polski
 6. przedmiotem Ogłoszenia może być poszukiwanie Nieruchomości
 7. Ogłoszenie powinno w precyzyjny sposób wskazywać na zamiar sprzedaży lub wynajmu Nieruchomości
 8. Użytkownik wybierze jedną, zgodną ze stanem faktycznym, właściwą dla Nieruchomości Kategorię, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane
 9. zdjęcia dodane w Ogłoszeniu powinny dotyczyć wyłącznie danej Nieruchomości
 10. Użytkownik wskaże cenę Nieruchomości w polskich złotych brutto
 11. cena wskazana we właściwym polu formularza powinna obejmować łączną cenę jaką nabywca lub najemca będzie zobowiązany zapłacić w związku z nabyciem lub najmem Nieruchomości
 12. cena Nieruchomości powinna być zgodna z prawdą i rzetelna
 13. Ogłoszenie powinno zawierać dokładny i kompletny opis Nieruchomości
 14. w przypadku gdy przedmiotem Ogłoszenia jest sprzedaż udziału w Nieruchomości, Użytkownik wskaże procentową wielkość sprzedawanego udziału oraz części Nieruchomości objęte tym udziałem
 15. w przypadku gdy przedmiotem Ogłoszenia jest Nieruchomość wystawiona na sprzedaż w formie przetargu lub licytacji, Użytkownik zobowiązany jest wskazać taką informację w tytule Ogłoszenia
 16. Użytkownik wskaże w odpowiednim polu formularza publikacji Ogłoszenia Powierzchnię Użytkową lokalu, będącego częścią Nieruchomości
 17. w przypadku, gdy przedmiotem Ogłoszenia jest najem Nieruchomości, Użytkownik wskaże we właściwych polach formularza publikacji Ogłoszenia wszystkie opłaty wynikające z najmu Nieruchomości, w tym miesięczną opłatę wynikającą z umowy najmu należną wynajmującemu oraz jeśli są należne: czynsz administracyjny i kaucję
 18. w przypadku, gdy Ogłoszenie dotyczy Nieruchomości z rynku pierwotnego Użytkownik zobowiązany jest wskazać w Ogłoszeniu wizualizacji całej inwestycji, w skład której wchodzi dana Nieruchomość;
 19. w przypadku gdy Ogłoszenie dotyczy Nieruchomości, co do której toczy się spór sądowy lub administracyjny, objęta jest postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzi w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej treść Ogłoszenia powinna wyraźnie wskazywać na takie okoliczności
 20. dane kontaktowe Użytkownika mogą być wskazane wyłącznie w polach formularza do tego przeznaczonych
 21. zdjęcia dodane w Ogłoszeniu nie mogą zawierać żadnych dodatkowych oznaczeń, opisów, jakichkolwiek znaków graficznych i innych oznaczeń wprowadzających mylne wrażenie
 22. zdjęcie dodane w Ogłoszeniu nie może być opatrzone tzw. znakiem wodnym
 23. w treści Ogłoszenia nie można zamieszczać elementów takich jak w szczególności: reklamy, kody qr, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących lub zachęcających Użytkowników do przejścia na strony Użytkowników lub podmiotów trzecich, poza przypadkami zamieszczania linku do filmów i wizualizacji prezentujących daną Nieruchomość
 24. zabroniona jest manipulacja słowami kluczowymi.

Publikujący Ogłoszenie Użytkownik musi opublikować co najmniej jedno zdjęcie Nieruchomości. W przypadku gdy Użytkownik nie opublikuje żadnego zdjęcia Mennica Rosenberg sp. zo.o. zastrzega sobie możliwość usunięcia takiego ogłoszenia jako mało wiarygodne bez zwrotu kosztów publikacji . Publikujący Ogłoszenie powinien być należycie umocowany do publikacji Ogłoszenia danej Nieruchomości oraz do wykorzystania zdjęć publikowanych w Ogłoszeniu. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie na każde żądanie Mennicy Rosenberg sp. z o.o. W przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii, Ogłoszenie zostaje usunięte, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, a opłata pobrana przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o. z tytułu publikacji Ogłoszenia jest zwracana Użytkownikowi. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez fakt zapłacenia za dane ogłoszenie. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się w ciągu 1 godziny po fizycznym zaksięgowaniu płatności na rachunku Mennica Rosenberg sp. z o.o. i trwa przez kolejne okres na jaki została publikacja wykupiona. Publikacja ogłoszenia nie trwa dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności . :

 1. Użytkownik zakończył emisję Ogłoszenia;
 2. emisja Ogłoszenia została chwilowo wstrzymana, w związku z naruszeniami Regulaminu, do czasu skorygowania Ogłoszenia przez Użytkownika;
 3. emisja Ogłoszenia została wstrzymana przez pracowników Mennica Rosenberg sp. zo.o. w związku z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika

W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie. Mennica Rosenberg sp. zo.o.  uprawniona jest do edycji treści Ogłoszenia w celu poprawy lub uzupełnienia parametrów Ogłoszenia oraz w przypadku niezgodności treści Ogłoszenia z Regulaminem.

§ 5

Usługi odpłatne

Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest możliwa po wykupieniu jednej z trzech dostępnych możliwości publikacji

 • Podstawowy – ogłoszenie za 5 zł netto z czasem emisji 7 dni kalendarzowych . Z czego Użytkownik ma możliwość wielokrotności emisji 7 dniowej bez ograniczenia czasowego np. 7 x 30 cykli  
 • Premium – ogłoszenia w pakiecie 200 sztuk. Koszt 99 zł netto. Czas emisji 30 dni kalendarzowych.
 • Gold -– ogłoszenia w pakiecie 300 sztuk. Koszt 155 zł netto. Czas emisji 30 dni kalendarzowych

Zakup Pakietu Aktywacyjnego jest możliwy po wypełnieniu formularza Ogłoszenia dostępnego w Serwisie. W skład Pakietów Aktywacyjnych nie wchodzą żadne inne usługi poza podstawową publikacją na serwisie www.gielda.mennica-rosenberg.pl . Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać przedłużenia Ogłoszenia. Użytkownik nie może dokonać bezpłatnego wznowienia Ogłoszenia, w sytuacji, gdy Ogłoszenie zostało usunięte przez Użytkownika. Wznowienie oznacza ponowną publikację Ogłoszenia i opłatę która trzeba ponownie wnieść przy emisji ogłoszenia.  Rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku Mennica Rosenberg sp. z o.o.

§ 6

Usługi promowania ogłoszeń

Podbicia ogłoszeń i inne formy wyróźnienia nie występują na portalu www.gielda.mennica-rosenberg.pl  .  Każdy ogłoszeniodawca jest tak samo uprawniony do publikacji ogłoszenia . 

§ 7

Płatności za publikację ogłoszeń

Użytkownik będzie informowany w Serwisie, w widoczny sposób, każdorazowo o aktualnej cenie Usług dostępnych na www.gielda.mennica-rosenberg.pl  . Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami netto  ( nie zawierają podatku od towarów i usług, tj. VAT ). Wszystkie ceny na portalu są w Polskich Złotych PLN.  Płatność za wszystkie Usługi Odpłatne dokonywana jest z góry i jest warunkiem ich aktywowania, które nastąpi nie wcześniej niż po fizycznym zaksięgowaniu płatności z tytułu Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku Mennica Rosenberg sp. z o.o. DO każdej opłaty należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w danym momencie . Podczas dokonywania zakupu, Użytkownik otrzyma z systemu wwww.sapce4rent.pl wspomaganego programem iFirma ( FV automatyczne ) FV VAT. Faktura dla Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest wystawiana automatycznie z systemu. Do każdej usługi należy zgłosić odrębne żądanie wystawienia faktury VAT. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu, Mennica Rosenberg sp. z o.o.  nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT. Mennica Rosenberg sp. zo.o. na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi faktury VAT lub noty rozliczeniowe w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku PDF oraz udostępnienie ich Użytkownikowi z pozycji Konta, umożliwiając ich pobieranie przez Użytkownika. * o ile użytkownik zarejestrował się w systemie. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami. Usługi płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie jest stroną. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych w Serwisie metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w Koncie. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności udostępnianych w Serwisie, wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Mennica Rosenberg sp. zo.o. nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości,  Mennica Rosenberg sp. z o.o. może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zbycia bądź wynajęcia Nieruchomości albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innej Nieruchomości niż Nieruchomość, której dotyczyło pierwotnie, opłata z tytułu Usług Odpłatnych za niewykorzystany okres będzie naliczana jak za cały okres publikacji Ogłoszenia.

Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej Kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych:

 • nie będzie zwracana Użytkownikowi indywidualnemu
 • nie będzie zwracana w przypadku, gdy Ogłoszenie zostanie opublikowane przez Użytkownika Biznesowego, który zawiera umowę mającą dla niego charakter zawodowy.

W razie dokonania płatności za aktywację Ogłoszenia za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS.

§ 8

Działania niezgodne z regulaminem.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:

 • niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;
 • niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim
 • nieoferowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu sprzedaży, najmu Nieruchomości, którymi obrót jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa
 • niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz Mennicy Rosenberg sp. z o.o. w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących Nieruchomości albo zatajenie istotnych informacji;
 • powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać obowiązków określonych w punkcie 8  Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji Ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych Użytkowników. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w Serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Serwisu. Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia Mennicy Rosenberg sp. z o.o. treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem www.gielda.mennica-rosenberg.pl  .Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające Mennicy Rosenberg sp. z o.o. dokonanie weryfikacji Zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności szczegółowe wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych oraz ID Ogłoszenia. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Mennica Rosenberg sp. z o.o. może:

 • podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą
 • podjąć czynności wskazane w punkcie 8 Regulaminu poniżej co do danej treści, w tym w szczególności co do Ogłoszenia

W przypadku gdy treść przesyłana czy publikowana przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Mennica Rosenberg sp. z o.o. uprawniona jest do: edytowania treści w niezbędnym zakresie lub czasowego zawieszenia emisji danej treści do czasu jej skorygowania przez Użytkownika; lub całkowitego usunięcia treści i zablokowania konta użytkownika. W przypadku czasowego zawieszenia lub usunięcia treści, dana treść nie będzie widoczna ani dostępna dla innych osób korzystających z Serwisu. W razie podjęcia działań opisanych w punkcie 8  Regulaminu, Mennica Rosenberg sp. zo.o. poinformuje niezwłocznie Użytkownika w formie wiadomości email, o powodach podjętych działań, ze wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku zawiadomienia właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji, o których mowa w tym punkcie. Użytkownik Biznesowy ma możliwość zakwestionowania podjętych przez Mennicę Rosenberg sp. zo.o działań opisanych w punkcie 8 Regulaminu poprzez złożenie sprzeciwu od przekazanej przez Mennicę Rosenberg sp. zo.o. informacji o ingerencji w daną treść. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 8  Regulaminu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści: zablokowana treść zostaje przywrócona, poprzez jej udostępnienie w Serwisie a pobrana wcześniej opłata za emisję treści oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych nie będzie zwracana. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 8  Regulaminu za bezzasadny lub niewniesienia przez Użytkownika Biznesowego sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji określonej w punkcie 8 Regulaminu.: Mennica Rosenberg sp. z o.o utrzyma w mocy podjęte zgodnie z punkcie 8 Regulaminu działania;

W razie naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, Mennica Rosenberg sp. zo.o może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu:

 • zawiesić Konto lub Konta tymczasowo lub na stałe, co będzie równoznaczne z wstrzymaniem jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać i otrzymywać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności oraz nie ma dostępu do historii wiadomości, nie może publikować nowych Ogłoszeń, edytować istniejących ani przeglądać historii opublikowanych już Ogłoszeń, przy czym Usługi Odpłatne zamówione przez Użytkownika przed zawieszeniem Konta, ale niezrealizowane na dzień jego blokady będą kontynuowane.
 • wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem zgodnie z punktem 12 Regulaminu;
 • rozwiązać umowę z Użytkownikiem i usunąć Konto ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku podjęcia działań wskazanych w pkt 8 Regulaminu Mennica Rosenberg sp. z o.o. poinformuje Użytkownika niezwłocznie, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem, powodów podjętych działaniach ze wskazaniem podstaw decyzji wynikających z treści Regulaminu.

Jeśli zaistniało uzasadnione podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu danego Użytkownika lub innych Użytkowników w ramach Serwisu, Mennica Rosenberg sp. z o.o. uprawniona jest do usunięcia Ogłoszenia, zawieszenia lub usunięcia Konta odpowiednio do wagi naruszenia. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacji określonej punktem 8 . Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z punktem 9. Regulaminu.

§ 9

Procedury reklamacyjne

W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta dla portalu www.gielda.mennica-rosenberg.pl  , podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu. Mennica Rosenberg sp. zo.o. dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Mennicę Rosenberg sp. zo.o.  usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Reklamację można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem strony : www.gielda.mennica-rosenberg.pl  lub pisemnie na adres Mennica Rosenberg sp. z o.o  od daty zakończenia emisji Ogłoszenia. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, numer ID Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na jej rozpoznanie , Mennica Rosenberg sp. z o.o  zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o. wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. Mennica Rosenberg sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź Mennicy Rosenberg sp. z o.o. w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

§ 10

Skargi i mediacja stron

Skarga przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:

 • rzekomego niewywiązywania się przez Mennicę Rosenberg sp. zo.o. obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
 • trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Użytkownika
 • podejmowanych przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o. środków w ramach Serwisu, które wpływają na sytuację Użytkownika
 • blokady wybranej treści publikowanej lub przesłanej przez Użytkownika lub blokady Konta Użytkownika zgodnie z punktem 8 Regulaminu.

Skargę można złożyć za pośrednictwem funkcjonalności www.gielda.mennica-rosenberg.pl  dostępnego na stronie www.gielda.mennica-rosenberg.pl  lub pisemnie na adres Mennicy Rosenberg sp. zo.o.. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające Mennicy Rosenberg sp. z o.o. dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności ID Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść lub zachowanie za bezprawne lub sprzeczne z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych. Do skargi znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia punktu 9 Regulaminu. Użytkownik ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Mennicą Rosenberg sp. z o.o. a danym Użytkownikiem w związku ze świadczonymi przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w punkcie 10 Regulaminu.  Mennica Rosenberg sp. z o.o. jest gotowa podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Centrum Rozwiązywania Sporów mennicy Rosenberg . Lista mediatorów oraz regulamin mediacji są również dostępne są na stronach internetowych Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów. Mediacja jest najczęściej odpłatna, przy czym Mennica Rosenberg sp. zo.o. nie  ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu. Użytkownik  zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora, z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Mennica Rosenberg sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy udziału w mediacji.

§ 11

Pozasądowe rostrzyganie

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR ( informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

§ 12

Rozwiązanie umowy ze spółką Mennica Rosenberg sp. z o.o.

Umowa usługi Konta Użytkownika może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie z zachowaniem poniższych punktów regulaminu :

 • prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem
 • usunięcie Konta możliwe jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w portalu www.gielda.mennica-rosenberg.pl  
 • wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące Mennicę Rosenberg sp. z o.o. z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu
 • rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania. Mennica Rosenberg sp. zo.o. nie dokonuje zwrotu wpłat o ile rozwiązanie umowy stron nastąpiło z winy Użytkownika

Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, Mennica Rosenberg sp. z o.o. uprawniona jest także do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 1 rok od daty ostatniego logowania użytkownika. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. Prawo Mennicy Rosenberg sp. z o.o.  do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie. W trakcie okresu wypowiedzenia umowy usługi Konta Użytkownik uprawniony jest do korzystania z wszystkich usług świadczonych przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o. w ramach Serwisu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli umowa usługi Konta z Użytkownikiem została rozwiązana na podstawie decyzji pracownika upoważnionego Mennicy Rosenberg sp. z o.o., Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Mennicy Rosenberg sp. z o.o.

Po rozwiązaniu umowy usługi Konta pomiędzy Użytkownikiem a Mennica Rosenberg sp. z o.o., Użytkownik będzie miał dostęp wyłącznie do podstawowych funkcjonalności oraz Płatności na portalu www.gielda.mennica-rosenberg.pl  .

Umowa usługi Konta pomiędzy Użytkownikiem a Mennicą Rosenberg sp. z o.o. może zostać rozwiązana przez Użytkownika w przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu. W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy, Użytkownik powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić Mennicę Rosenberg sp. z o.o. o rozwiązaniu umowy, z adresu e-mail, który stanowi jednocześnie login do Konta Użytkownika. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy w zakresie usługi Konta odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

§ 13

Postanowienia końcowe

Mennica Rosenberg sp. z o.o. ma prawo zmiany Regulaminu z powodów :

 • konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników
 • konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować podwyższeniem lub wprowadzeniem dodatkowych opłat
 • konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu
 • zmiana warunków świadczenia Usług Odpłatnych lub wycofanie określonej Usługi Odpłatnej, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na Usługi
 • wprowadzenie nowej Usługi Odpłatnej a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne
 • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu

O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną. W informacjach o zmianach Regulaminu mennica Rosenberg sp. z o.o. wskaże podstawę regulaminową wprowadzonej zmiany i opisze jej przyczynę. Wprowadzane przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o zmiany będą w odpowiedniej relacji do zaistniałych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o., nie krótszym niż 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie. Mennica Rosenberg sp. z o.o. może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w zaistniałych sytuacjach :

 • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 14-dniowego okresu powiadomienia,
 • musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

W celu rozwoju Serwisu Mennica Rosenberg sp. z o.o. ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Mennica Rosenberg sp. z o.o. jest prawo polskie o ile adres działalności jest w Polsce. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o.  w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

Formularz zapytania do Regulaminu Gielda.Rosenberg

  Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach kontaktowych związanych z przedstawieniem oferty firmy Mennica Rosenberg sp. z o.o. Dane przechowujemy bezpiecznie zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz RODO.

  Sending
  User Review
  4.7 (46 votes)