Polityka Prywatności

Wersje POLITYKI PRYWATNOŚCI archiwalne oraz aktualne dla giełdy www.gielda.mennica-rosenberg.pl będącego własnością podmiotu Mennica Rosenberg sp. z o.o.

 1. Wersja Polityki Prywatności ver. 0.1 obowiązująca do dnia 01.09.2021 | dostępna – TUTAJ

AKTUALNA wersja POLITYKI PRYWATNOŚCI obowiązująca od dnia 01.09.2021 znajduje się poniżej 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.gielda.mennica-rosenberg.pl  (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy Centrali przy ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075 . Kapitał zakładowy wpłacony w całości od dnia 24.05.2021 w wysokości 200.000 PLN.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy Centrali przy ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075 . Kapitał zakładowy wpłacony w całości od dnia 24.05.2021 w wysokości 200.000 PLN. adres e-mail: biuro@mennica-rosenberg.pl , nr telefonu: +48 22 427 49 68, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Serwisu („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

§ 2

Zakres zbieranych danych

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.
 2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także dane profilowe z portalu Facebook. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

§ 3

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

 1. Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu rejestracji i prowadzenia (w tym również obsługi technicznej) konta Użytkownika w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody (w tym również w przypadku usunięcia konta Użytkownika);
  2. w celu realizacji zamówień składanych w Serwisie oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego;
  3. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona interesów Administratora, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń;
  4. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innymi przepisami dotyczącymi podatków, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez okres pięciu lat kalendarzowych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie;
  5. w celu realizacji usługi Newsletter drogą mailową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody, w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 4. Administrator nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.

§ 4

Uprawnienia użytkownika

 1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Mennica Rosenberg sp. z o.o. , ul. Chełmska 21 ; 00-724 Warszawa
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
  2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych;
  5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 3. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 4 ust. 2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
  1. osobiście w siedzibie Administratora ( Mennica Rosenberg sp. zo.o. ; ul. Chełmska 21 ; 00-724 Warszawa );
  2. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@mennica-rosenberg.pl ;
  4. za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie.
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 5. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w stosunku do każdego z celów z osobna bądź łącznie w dowolnym momencie.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

§ 5

Mechanim COOKIES

 1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu oraz do podejmowania działań, o których mowa w ust. 8 poniżej.
 8. Administrator, w celu realizowania działań marketingowych, może w stosunku do Użytkowników korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie i prezentowanie spersonalizowanych ofert kierowanych do określonych Użytkowników, jak również umożliwiających automatyczny kontakt marketingowy w formie wiadomości e-mail i powiadomień push. Administrator może w tym celu wykorzystać dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie, uzyskanych za pośrednictwem Plików Cookies lub zbliżonych technologii. Przetwarzanie takich danych pozwala na analizę zachowania określonych grup Użytkowników korzystających z Serwisu i automatyczne tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać ich preferencjom i zainteresowaniom, nie wywołując jednak żadnych skutków prawnych i nie wpływając istotnie na sytuację Użytkowników.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 10. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
  1. Mozilla Firefox
  2. Internet Explorer
  3. Google Chrome
  4. Safari
  5. Opera
 11. Serwer może w sposób automatyczny zbierać również dane, w tym dane osobowe, w ramach tzw. logów lub plików dziennika, w szczególności:
  1. Adresy IP Użytkownika,
  2. informacja o przeglądarce użytkownika,
  3. informacja o wersji systemu operacyjnego,
  4. data i czas serwera,
  5. czas ładowania strony.
 12. Administrator korzysta z plików cookies firm Google LLC oraz Facebook, Inc. celem tworzenia statystyk i dopasowania oferty dla Klienta za pośrednictwem narzędzi Google Analytics i Facebook Pixel. Dane osobowe są gromadzone, udostępniane Google LLC i Facebook, Inc. i wykorzystywanie do spersonalizowanych reklam, co obejmuje tagi remarketingowe i tagi konwersji. Korzystając z serwisu www.mennica-rosenberg.pl , użytkownik wyraża zgodę na to zgodę. Dane są gromadzone na każdej stronie serwisu www.mennica-rosenberg.pl

§ 6

Adres IP

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

§ 7

Profilowanie

 1. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników Administrator może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

§ 8

Dostęp do bazy osób trzecich

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  2. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie ( DHL, DPD, InPost ), operatorzy płatności ( PayU, PayPal, Tpay, PayNow, Przelewy24 ) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
  3. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:
  1. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
  2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;
  3. pracownikom i współpracownikom.
  4. portalm i serwisom będących we własności Mennica Rosenberg sp. zo.o. 

§ 9

Zabezpieczenie oraz Ochrona Danych Osobowych

 1.  Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 10

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

§ 11

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. Z zastrzeżeniem powyższego, w celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. W momencie zasprzestania prowadzenia serwisu www.mennica-rosenberg.pl administrator serwisu zostaje zwolniony z obowiązku przechowywania danych. 

§ 12

Logotypy i znaki towarowe

 1. Wszelkie znaki towarowe, loga producentów i nazwy własne zamieszczone są na stronach sklepu Mennica Rosenberg sp. z o.o. wyłącznie w celu ułatwieniu klientom identyfikacji produktów danej firmy czy producenta. Znaki należą do ich prawowitych właścicieli i ich prezentacja nie ma sugerować jakichkolwiek związków spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. oraz sklepu www.mennica-rosenberg.pl z właścicielami tych znaków.

§ 13

Kontakt z administratorem

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora ( ul. Chełmska 21 ; 00-724 Warszawa ) lub na adres e-mail: biuro@mennica-rosenberg.pl

§ 14

Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, usługi Newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.
 2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji według wskazań z nagłówka dokumentu. 

§ 15

Inne informacje i wskazania

Formularz zapytania do Polityki Prywatności 

  Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach kontaktowych związanych z przedstawieniem oferty firmy Mennica Rosenberg sp. z o.o. Dane przechowujemy bezpiecznie zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz RODO.

  Sending
  User Review
  4.63 (27 votes)